Valutamarkedet er verdens suverent største marked med en antatt omsetning på ca. USD 5 billioner hver dag.

Valutamarkedet består av millioner av forskjellige aktører, fra store banker, hedgefond og profesjonelle forvaltere, til bedrifter med kommersielle behov og mindre private aktører som spekulerer for å oppnå avkastning.

Det er en ekstrem likviditet i valutamarkedet, med et daglig omsetningsvolum som er flere ganger større enn alle verdens aksjemarkeder til sammen.

Hva påvirker valutakursene?

Verdien av de enkelte lands valuta påvirkes av en rekke forhold;

Nasjonale og internasjonale makroøkonomiske forhold (som arbeidsledighet, inflasjon og økonomisk vekst), renteendringer og rentedifferanser. Dette, samt finans- og pengepolitikk samt psykologiske forhold er alle vesentlige faktorer på de forskjellige lands valutakurser.

Av den statistikken som publiseres regelmessig og som historisk typisk har påvirket valutakursene mest finner vi renter, BNP, arbeidsledighet, inflasjon og statsfinanser som de mest sentrale faktorene.

Mye av disse makrotallene og kursbevegelsene som gjerne følger i kjølvannet av at disse publiseres oppfattes ofte som kortsiktig støy hos valutaforvaltere. Mens kortsiktige tradere typisk forsøker å utnytte bevegelsene som skjer ved publisering av makrotallene.

Hvordan fungerer Valutahandel?

All valutahandel skjer med utgangspunkt i ett valutakryss eller såkalt valutapar. Du handler altså valuta i «par» der det spekuleres i at den ene skal stige i verdi i forhold til den andre.

Et eksempel kan være valutaparet EURNOK, som er Euro og Norske kroner. Dersom du kjøper EURNOK paret, satser du på at EUR skal stige i verdi mot NOK. Motsatt, hvis du tror at NOK skal stige i verdi mot EUR, kan du selge valutaparet EURNOK (som kalles å «gå short» EURNOK).

Videre kan valutamarkedet deles i to, hvorav ca. 10 % av markedet representerer kommersiell handel (typisk eksportører og importører som kjøper og selger varer i en annen valuta enn sin egen), og de resterende 90 % av valutahandelen som i praksis er spekulativ og benyttes som en investering.

Valuta kan handles med såkalte spotkontrakter, terminkontrakter, og ved bruk av opsjoner. De fleste CFD meglere tilbyr valutahandel gjennom rullerende spotkontrakter, som betyr at når du åpner en posisjon, vil denne forbli åpen på ubestemt tid og har ikke en fast forfallsdato, og du kan lukke denne posisjonen når du selv ønsker det.

Hvorfor begynne med valutahandel?

Historisk har det å utnytte svingningene i valutakursene med den hensikt å tjene på markedsbevegelsene og det å utnytte renteforskjeller (carrytrades) vært de vanligste årsakene til å handle i valutamarkedet.

Valutamarkedet kan effektivt benyttes for å sikre investeringer i andre aktivaklasser (som for eksempel aksjer og råvarer.

Investorer og tradere søker å utnytte at en rekke land ønsker å senke verdien på egen valuta for å oppnå konkurransefordeler for sin egen eksportindustri.

Dagens valutamarked (juli 2020) byr på historisk helt unike muligheter.

Handelskonflikter har medført enorme oljeprisfall, og pandemiske tilstander har ført til en nedstegning av store deler av verdensøkonomien og gitt veldig store markedsutslag og ekstreme kursbevegelser.

Disse kursbevegelsene representerer enorme muligheter for valuta spekulanter og andre som søker å dra nytte av denne ekstreme markedssituasjonen. Her kan du lese en fullstendig guide til valuta og valutahandel

Velger du å benytte deg av copy trading og følge en annen trader, vil du automatisk få de samme valutaplasseringene eller de andre investeringene på din egen trading konto som den du følger har investert i på sin trading konto.