Vilkår

copytrade.no er en tjeneste (‘tjenesten’ eller ‘copytrade.no’) fra FX Securities AS (heretter ‘FX Securities’, ‘oss’ eller ‘vi’).

Ved å benytte tjenesten aksepteres automatisk vilkårene som er beskrevet i det etterfølgende. Termen ‘bruker’ blir heretter benyttet om personer som benytter seg av tjenesten.

copytrade.no er en markedsføringsplattform for copytrading og andre tjenester levert av Verdipapirforetaket Skilling Ltd (‘Skilling’) hvor Skilling er den tjenesteytende parten(‘parten’).

copytrade.no er ikke delaktig i avtaler om kjøp mellom Skilling og bruker. Vi opptrer heller ikke i noen sammenheng på vegne av, -eller som representant for Skilling. Vi har ikke ansvar overfor bruker dersom en tjeneste skulle inneholde mangler, om det er gitt ufullstendige eller feilaktig informasjon og opplysninger om en vare eller tjeneste og, -eller om Skilling eller andre aktører.

Skulle bruker angre på eventuelle kjøp eller lignende vil dette ikke med rette kunne adresseres til tjenesten. All informasjon på Tjenesten er av kommersiell art og kan ikke betraktes som rådgivning i henhold til Verdipapirhandelloven.

copytrade.no ønsker å være en trygg informasjonskanal og tjeneste for brukerne, -men kan til tross for dette ikke garantere at samarbeidspartnere til enhver tid opptrer i overensstemmelse med gjeldende regelverk.

For best å kunne sikre at copytrading.no skal fungere optimalt ønsker vi enhver positiv eller negativ tilbakemelding velkommen. Ønsker du mer informasjon om sikkerhet og personvern, kan du lese mer om dette på vår personvern-side her

Vi kan ikke garantere at tjenesten eller de tekniske løsningene til enhver tid fungerer som tiltenkt, og kan ikke holdes ansvarlige for feil, mangler eller andre problemer ved de tekniske løsningene, tilbud eller informasjon som presenteres på tjenesten. Dette inkluderer tilbud fra parten eller andre partnere som publiseres av tjenestens redaksjon, tjenestens brukere og, -eller tjenestens partnere.

Vi tar forbehold om feil og det garanteres ikke på noen som helst måte at opplysningene, tilbudene eller informasjonen gitt på tjenesten til enhver tid medfører riktighet.

Åndsverk og immaterielle rettigheter

Rettighetene til tjenesten, innholdet på tjenesten og eventuelle varemerker tilhører copytrade.no, FX Securities og, -eller samarbeidspartnere av disse.

Rettighetene og innholdet kan ikke benyttes av andre uten skriftlig forhåndssamtykke.

Ved å benytte tjenesten og eventuelt laste opp innhold til tjenesten gir brukeren en evigvarende ikke-eksklusiv rett til å benytte dette innholdet på tjenesten samt alle andre steder tjenesten måtte ønske. Vi forbeholder oss samtidig retten til å overdra og, -eller endre slikt innhold slik vi til enhver tid måtte finne hensiktsmessig.

Alt materiale som skrives ut eller lastes ned fra copytrading.no eller tilknyttede nettsteder er kun tillatt benyttet til personlig bruk.

Endringer av Vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å når som helst endre vilkårene for bruk av tjenesten. Når bruker etter slike eventuelle endringer benytter tjenesten har bruker automatisk akseptert og er bundet til de nye vilkårene.

Nyeste versjon av vilkårene vil til enhver tid ligge tilgjengelig på tjenesten, -og det er alltid nyeste versjon av disse vilkårene som til enhver tid er gjeldende.